หลักสูตรอบรมตามโครงการการปลูกและตกแต่งต้นไม้สำหรับประชาชน
เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารเรือนกระจก สวนลุมพินี

หลักสูตร
วัน เดือน ปี

วิทยากร

1. การขยายพันธุ์พืช
25 – 27 กุมภาพันธ์ 2553 นายวชิระ ฉิมเกิด
2. การออกแบบจัดสวนเบื้องต้น เลื่อนจากวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2553
เป็น วันที่ 27 - 29 เมษายน 2553
นายอุดมวิทย์ ไวทยการ
นายพัฒพงศ์ จริงวาจา
3. การปลูกไม้ดอก
- การปลูกไม้ดอกกระถาง
- การปลูกกล้วยไม้รองเท้านารี
- การปลูกกุหลาบ
25 – 27 มีนาคม 2553
25 มีนาคม 2553
26 มีนาคม 2553
27 มีนาคม 2553

นางสาวอุไร จิรมงคลการ
นายเย็นลือชา วีระวัฒนเมธิน
นางสาวอุไร จิรมงคลการ
4. การปลูกไม้ประดับ
- การปลูกบอนไซ
- การปลูกเฟิร์น
- การปลูกพืชกินแมลง
- การปลูกปาล์มประดับ
31 มีนาคม – 3 เมษายน 2553
31 มีนาคม 2553
1 เมษายน 2553
2 เมษายน 2553
3 เมษายน 2553

นายเรวัต วงศ์เกษม
รศ.ม.ล. จารุพันธุ์ ทองแถม
นายปฐมะ ตั้งประดิษฐ์
นายมานิจ สุขีวงศ์
5. การปลูกไม้ผล ผักและการเพาะเห็ด
- การปลูกไม้ผล
- การปลูกผัก
- การเพาะเห็ด
22 – 24 เมษายน 2553
22 เมษายน 2553
23 เมษายน 2553
24 เมษายน 2553

รศ. ฉลองชัย แบบประเสริฐ
นายเปรมปรีดิ์ ณ สงขลา
นางปิยะดา ป้องกันภัย

 

 เรืออากาศโทอิราวัสส์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงโครงการอบรมวิชาการปลูก และตกแต่งต้นไม้สำหรับประชาชนในปี 2553นี้ว่า สำนักสิ่งแวดล้อมโดยสำนักงานสวนสาธารณะได้จัดโครงการอบรมวิชาการปลูกและตกแต่งต้นไม้สำหรับประชาชนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้อีกทั้งให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไปซึ่งในปีนี้สำนักสิ่งแวดล้อมได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันความรู้ต่าง ๆ อาทิ กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สมาคมพฤกษชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมาคมไม้ดอกแห่งประเทศไทย ฯลฯ

ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมกล่าวต่อไปว่าโครงการอบรมวิชาการปลูกและตกแต่งต้นไม้สำหรับประชาชนในปีนี้แบ่งออกเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจจำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้

  1. หลักสูตรการขยายพันธุ์พืช อบรมระหว่างวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2553 (3 วัน)
  2. หลักสูตรการออกแบบจัดสวนเบื้องต้น อบรมระหว่างวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2553 (3 วัน)
  3. หลักสูตรการปลูกไม้ดอก อบรมระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2553 (3 วัน)
  4. หลักสูตรการปลูกไม้ประดับ อบรมระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2553 (4 วัน)
  5. หลักสูตรการปลูกไม้ผล ผักและการเพาะเห็ด อบรมระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2553 (3 วัน)

โดยจะจัดอบรมระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารเรือนกระจก สวนลุมพินีผู้สนใจเข้ารับการอบรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครพร้อมยื่นเอกสารการสมัคร (รูปถ่ายหน้าตรง 1 ใบ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ)ได้ที่ กลุ่มงานวิชาการสวนและต้นไม้ สำนักงานสวนสาธารณะ ชั้น 4อาคารสำนักการระบายน้ำ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) โทร.0-2246-0283 , 0-2246-8541 หรือ ที่อาคารสำนักงานสวนลุมพินี(ภายในสวนลุมพินี) โทร. 0-2272-7006

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม กล่าวในตอนท้ายว่าจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าวเนื่องจากการจัดอบรมสำหรับประชาชนในปีนี้ได้มีการปรับหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนซึ่งคาดว่าจะได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดีเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมาทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อตนเองและให้สามารถขยายวงกว้างสู่สังคมได้ในที่สุด

 

 


 

กทม.ชวนคนเมืองเข้าคอร์สฝึกอบรมปลูก-ตกแต่งต้นไม้ทั้งไม้ดอกไม้ประดับและไม้ผล วิธีขยายพันธุ์พืช ออกแบบจัดสวนสมัครเรียนฟรีได้ที่สำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯสร้างสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่

เรืออากาศโทอิราวัสส์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่ากทม.มีนโยบายให้ความสำคัญในการขยายพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯทั้งการเพิ่มจำนวนสวนสาธารณะ การปลูกต้นไม้ในพื้นที่รกร้างปลูกต้นไม้ชนิดเดียวกันตลอดเส้นทางถนน การจัดทำสวนแนวตั้ง บนตึกอาคารรวมทั้งการรณรงค์ให้ประชาชนปลูกต้นไม้โดยจัดโครงการฝึกอบรมการปลูกและตกแต่งต้นไม้เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้การปลูกต้นไม้อย่างถูกต้องยังเป็นการร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กรุงเทพฯมีความร่มรื่นน่าอยู่มากขึ้น อีกทั้งยังสามารถต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ตัวเองได้อีกด้วย

ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมระบุว่าโครงการอบรมวิชาปลูกต้นไม้สำหรับประชาชนแบ่งเป็น 5 หลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ดังนี้

1.การขยายพันธุ์พืชเป็นการให้ความรู้วิธีการเพาะเมล็ด การเพาะสปอร์ การขยายพันธุ์ไม้หัวการปักชำ การตอนกิ่ง การติดตา การทาบกิ่งรวมถึงการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการต่างๆ หลักสูตรนี้จัดอบรมระหว่างวันที่25-27 กุมภาพันธ์ 2553

2.การออกแบบจัดสวนเบื้องต้น ประกอบด้วยหลักการออกแบบจัดสวนพันธุ์ไม้และวัสดุที่ใช้ในการจัดสวน ฝึกการเขียนแบบและปฏิบัติจัดสวนเปิดอบรมระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2553

3.การปลูกไม้ดอก ให้ความรู้เรื่องการปลูกไม้ดอกไม้กระถางชนิดต่างๆเช่น กล้วยไม้พันธุ์รองเท้านารีและสายพันธุ์ต่างๆ เปิดอบรมระหว่างวันที่25-27 มีนาคม 2553

4.การปลูกไม้ประดับ มีเนื้อหาประกอบด้วยการปลูกเลี้ยงบอนไซการปลูกเฟิร์น การปลูกพืชกินแมลง การปลูกปาล์ม รวมถึงการดูแลบำรุงรักษาเปิดอบรมระหว่างวันที่ 31 มีนาคม-3 เมษายน 2553

5.การปลูกไม้ผล ผักและการเพาะเมล็ด สอนวิธีการปลูก การเก็บเกี่ยวการตัดแต่ง การขยายพันธุ์ของไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญ การปลูกผักชนิดต่างๆการเพาะเห็ด การเตรียมโรงเรือน วิธีการเขี่ยเชื้อ การเปิดปากถุงการดูแลบำรุงรักษา การแปรรูปเห็ด เป็นต้น เปิดอบรมระหว่างวันที่ 22-24เมษายน 2553

"การฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสถาบัน เช่น กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สมาคมพฤกษชาติในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมไม้ดอกแห่งประเทศไทยทุกหลักสูตรเปิดอบรมเวลา 09.00-16.00 น. จัดขึ้นที่อาคารเรือนกระจกสวนลุมพินี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ" เรืออากาศโทอิราวัสส์กล่าว และว่าขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าวเพื่อเพิ่มพูนความรู้การดูแลรักษาต้นไม้ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มก๊าซออกซิเจนในอากาศ ลดฝุ่นควันและลดโลกร้อน

ผู้สนใจเข้ารับฝึกอบรมสามารถติดต่อขอยื่นเอกสารการสมัครโดยใช้รูปถ่ายหน้าตรง 1 รูป และสำเนาบัตรประชาชน 1 ใบได้ที่กลุ่มงานวิชาการสวนและต้นไม้ สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อมชั้น 4 อาคารสำนักการระบายน้ำ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)โทร.0-2246-0283, 0-2246-8541, 0-2272-7006.

 

 

แล้วเจอกันครับผม

edit @ 23 Apr 2010 14:57:52 by Chuanchom

Comment

Comment:

Tweet

\"สำนักงานบ้านต้นกล้า\"ระบบบริหารจัดการป่าไม้เอกชนระดับสากล
Private foresty management international

1.จำหน่ายกล้าต้นกระดาษดับเบิ้ล เอ ( กล้ายูคาฯ เนื้อเยื่อ โตเร็ว ไม่มีรากแก้ว ลำต้นตรง ) ในเครือบริษัทดับเบิ้ล เอ
2. กล้าคุณภาพดีพร้อมปลูกได้ทันที รับเหมาปลูกและดูแลจนถึงตัดส่งโรงงานทั่วราชอาณาจักรไทย
3.สอบถามราคาได้โดยตรงตามเบอร์โทร 085-3120577 คุณต้น tieyai7@hotmail.com
4. รับซื้อไม้ยูคาฯในราคาสูง ชื้อเป็นตันและเหมาแปลง สนใจ หรือสอบถามปัญหาต่างๆ ในการปลูกยูคาฟรี
5.มีทีมไถที่ดิน -ทีมปลูกต้นกระดาษที่ชำนาญ ทำมากว่า 20 ปี
6.รับเหมาออกแบบและวางระบบน้ำเกษตรทั้งระบบ ทั้งแบบอัติโนมัติและสวิทซ์

** นอกจากนี้เรายังจำหน่าย กล้ายางพารา ต้นตะกูยักษ์ กล้ายูคาเนื้อเยื่อ SCG ไม้ดัด ไม้ประดับ ปุ๋ย สารเคมี สารชีวภาพเพื่อการเกษตรทุกชนิด
(ติดต่อได้ในเขต อ.เมือง จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา) โทร. 085-3120577 คุณต้น tieyai7@hotmail.com

http://www.bantonkla.com

#5 By ต้น (180.183.68.43) on 2011-09-16 21:05

"สำนักงานบ้านต้นกล้า"ระบบบริหารจัดการป่าไม้เอกชนระดับสากล
Private foresty management international

1.จำหน่ายกล้าต้นกระดาษดับเบิ้ล เอ ( กล้ายูคาฯ เนื้อเยื่อ โตเร็ว ไม่มีรากแก้ว ลำต้นตรง ) ในเครือบริษัทดับเบิ้ล เอ
2. กล้าคุณภาพดีพร้อมปลูกได้ทันที รับเหมาปลูกและดูแลจนถึงตัดส่งโรงงานทั่วราชอาณาจักรไทย
3.สอบถามราคาได้โดยตรงตามเบอร์โทร 085-3120577 คุณต้น tieyai7@hotmail.com
4. รับซื้อไม้ยูคาฯในราคาสูง ชื้อเป็นตันและเหมาแปลง สนใจ หรือสอบถามปัญหาต่างๆ ในการปลูกยูคาฟรี
5.มีทีมไถที่ดิน -ทีมปลูกต้นกระดาษที่ชำนาญ ทำมากว่า 20 ปี
6.รับเหมาออกแบบและวางระบบน้ำเกษตรทั้งระบบ ทั้งแบบอัติโนมัติและสวิทซ์

** นอกจากนี้เรายังจำหน่าย กล้ายางพารา ต้นตะกูยักษ์ กล้ายูคาเนื้อเยื่อ SCG ไม้ดัด ไม้ประดับ ปุ๋ย สารเคมี สารชีวภาพเพื่อการเกษตรทุกชนิด
(ติดต่อได้ในเขต อ.เมือง จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา) โทร. 085-3120577 คุณต้น tieyai7@hotmail.com

http://www.bantonkla.com

#4 By ต้น (180.183.68.43) on 2011-09-16 21:03

สมัครโครงการขอรับต้นกระดาษฟรี(เฉพาะเขตพื้นที่ภาคกลาง)
สำหรับเกษตรกร หรือผู้ที่ี่สนใจเข้าร่วมโครงการรับต้นกระดาษเริ่มต้นที่ 100 ต้น/ไร่ ฟรี (ขอได้ไม่จำกัดจำนวนไร่) ปลูกเพียง 1 ปี กว่าๆ บริษัทมารับซื้อคืนทุกต้น ให้ราคาต้นละ 30 บาท โดยทางบริษัทจะดำเนินการตัด และขนไม้เองเกษตรกรลงทุนปลูกเพียงอย่างเดียว มีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ให้คำแนะนำตลอดอายุการปลูกบนพื้นที่
เอกสารประกอบการขอต้นกระดาษฟรี

สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ 2 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินถ่ายสำเนาหน้าหลัง(โฉนด, นส.2, นส.3 เท่านั้น) 1 ฉบับ

เอกสารทุกฉบับเซ็นรับรองสำเนาทุกฉบับ

หากอยากซื้อต้นกระดาษ ทางดับเบิ้ลเอ ขายต้นละ 6 บาท
100 ต้นแถม 20
ต้นสูง 30 เซนติเมตร พร้อมปลูก
สนใจโทร มด 081-4344144

#3 By mod (182.52.19.248) on 2011-05-21 14:08

อยากเรียนจัง เเต่ ติด งาน อะ

#2 By wat@hotmail.com (202.3.71.10) on 2011-03-04 15:50

อยากทราบว่า ประกาศนียบัตรเรื่องอบรมจัดสวน ที่จัดดังข้างต้น จะออกประมาณวันไหน รบกวนแจ้งด้วยค่ะ

#1 By อภิญญา (203.155.178.163) on 2010-10-13 11:37